Privacyverklaring (AVG)

 

Ecotecworld Nederland BV, gevestigd aan Monierweg 5c 7741 KV Coevorden, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.ecotecworld.nl
Monierweg 5c 7741 KV Coevorden
+31 85 2738132

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Ecotecworld Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@ecotecworld.nl, dan verwijderen wij deze informatie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

 

Ecotecworld Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Ecotecworld Nederland BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Ecotecworld Nederland BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Ecotecworld Nederland BV) tussen zit. Ecotecworld Nederland BV gebruikt de
volgende computerprogramma's of -systemen: Exact online en Magento

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Ecotecworld Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ecotecworld Nederland BV hanteert in beginsel een termijn van 2 jaar na de laatste
bron van gegevens. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo
is zal Ecotecworld Nederland BV zich aan de voorgeschreven wettelijke
bewaartermijn houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ecotecworld Nederland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ecotecworld
Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Ecotecworld Nederland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Ecotecworld Nederland BV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@ecotecworld.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ecotecworld
Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Ecotecworld Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ecotecworld.nl