Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Ecotecworld Nederland B.V., ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 59829648 te Meppel, kantoorhoudende te Coevorden aan de Monierweg 5C, 7741 KV  Coevorden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Drenthe te Meppel onder nummer: 59829648

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling

 

 1. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Ecotecworld Nederland B.V. en haar kopers.

 

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Ecotecworld Nederland B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Ecotecworld Nederland B.V..

 

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

 

 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

 

 1. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Ecotecworld Nederland B.V..

 

Artikel 4: Overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Ecotecworld Nederland B.V. binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.

 

 

 

Artikel 5: Prijzen

 

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en in euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten e/o/ prijsopgaven, dan wel latere prijsopgaven via een door Ecotecworld Nederland B.V. geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.

 

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Ecotecworld Nederland B.V. gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

 

Artikel 6: Betaling

 

 1. Alle betalingen geschieden op de wijze en binnen de termijnen zoals door Ecotecworld Nederland B.V. is/wordt aangegeven. Ecotecworld Nederland B.V. is steeds bevoegd contante betaling bij- of voorafgaand aan de levering te verlangen. Ecotecworld Nederland B.V. kan van koper een incassomachtiging verlangen op grond waarvan zij haar facturen aan koper automatisch kan incasseren, koper is verplicht hieraan op het eerste verzoek van Ecotecworld Nederland B.V. haar/zijn medewerking te verlenen.

 

 1. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Ecotecworld Nederland B.V. op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Ecotecworld Nederland B.V. de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

 1. De door Ecotecworld Nederland B.V. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten kosten, zijn voor rekening van de koper. Deze kosten worden berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het daarbij behorende Besluit, zulks met een minimum van € 40,-.

 

 1. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

 

 1. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Ecotecworld Nederland B.V. krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

 1. Ecotecworld Nederland B.V. is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Ecotecworld Nederland B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Ecotecworld Nederland B.V. gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

 

 

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Het door in het kader van de overeenkomst(en) door Ecotecworld Nederland B.V. aan koper geleverde blijft in eigendom van Ecotecworld Nederland B.V. totdat koper alle verplichtingen voortvloeiende uit de met Ecotecworld Nederland B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, in het bijzonder de verplichtingen tot algehele betaling van het geleverde.

 

 1. Het is koper nimmer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken(ingevolge lid 1), door te verkopen en/of als betaalmiddel aan te wenden. Koper is niet gerechtigd op de door Ecotecworld Nederland B.V. geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te (doen) bezwaren.

 

 1. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ecotecworld Nederland B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om Ecotecworld Nederland B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor verplicht koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ecotecworld Nederland B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ecotecworld Nederland B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Ecotecworld Nederland B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

 

4 Voor het geval Ecotecworld Nederland B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ecotecworld Nederland B.V. en door Ecotecworld Nederland B.V. aan te wijzen derden om al doe plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ecotecworld Nederland B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

 

 Artikel 8: Levering door Ecotecworld Nederland B.V., levertijd, risico

 

 1. De bestellingen zullen door Ecotecworld Nederland B.V., worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Ecotecworld Nederland B.V. heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Ecotecworld Nederland B.V. worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Ecotecworld Nederland B.V. gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.

 

 1. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ecotecworld Nederland B.V. en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Ecotecworld Nederland B.V., met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.

 

 1. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Ecotecworld Nederland B.V. is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.

 

 1. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

 

 1. Rolcontainers, pallets en alle niet producteigen zaken blijven in eigendom van Ecotecworld Nederland B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk ander tussen partijen is overeengekomen. Deze zaken dienen in het zelfde aantal bij de eerst volgende levering klaar te staan om mee retour genomen te kunnen worden. De rolcontainers dienen zo aangeleverd te worden dat ze de minst mogelijke ruimte innemen. Extra containers kunnen alleen en uitsluitend in nauw overleg en met toestemming van Ecotecworld Nederland B.V. en tegen betaling van het voor rolcontainers geldende statiegeld geleverd worden.

 

Artikel 9: Garantie

 

 1. De garantietermijn is afhankelijk van het product/leverancier. Ecotecworld Nederland BV neemt de garantievoorwaarden waar en zal deze met de leverancier van de producten opnemen.

 

 1. De garantie houdt in dat producten die niet conform de overeengekomen specificaties geleverd zijn kosteloos worden hersteld, dat vervangende producten ter beschikking worden gesteld, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld, dan wel de koopprijs wordt gerestitueerd. Voor zonnepanelen zie artikel 9.8 (hier verderop beschreven). De hiervoor genoemde opties zijn door Ecotecworld Nederland BV zelf te bepalen. Dit zal dan ook per garantiegeval bekeken worden.

 

 1. Buiten de garantie vallen gebreken aan producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak.

 

 1. Het recht op garantie vervalt indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecotecworld Nederland BV enige (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

 

 1. Indien een klant een beroep doet op een door Ecotecworld Nederland BV gegeven garantie, dient de klant binnen 14 dagen Ecotecworld Nederland BV in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken op een naar keuze van Ecotecworld Nederland BV te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

 

 1. Indien Ecotecworld Nederland BV onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of het desbetreffende product heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten.

 

 1. De garantie als bedoeld in dit artikel 9 komt automatisch te vervallen, in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.7 is Ecotecworld Nederland BV ter zake van geleverde zonnepanelen gerechtigd om in plaats van vervanging van defecte (onderdelen van) geleverde zonnepanelen, een afkoopsom te betalen.

 

Deze afkoopsom wordt als volgt bepaald:

(Het vermogen van het defecte zonnepaneel) vermenigvuldigd met (Bedrag per Wattpiek)

Ter illustratie van deze formule een rekenvoorbeeld:

Stel het defecte zonnepaneel heeft een vermogen van 200 Wattpiek en een vergelijkbaar paneel kost op het moment dat het defect bij Ecotecworld Nederland BV wordt gemeld € 100,- voor een paneel met 300 Wattpiek aan vermogen. De prijs per Wattpiek op het moment dat het defect bij Ecotecworld Nederland BV wordt gemeld is dan € 0,33 (100 gedeeld door 300).

Het afkoopbedrag zou in dit rekenvoorbeeld dan zijn 200 x € 0,33 = € 66,70 exclusief btw.

Het bedrag per Wattpiek wordt berekend aan de hand van een vergelijkbaar goed afkomstig van Ecotecworld Nederland BV, dan wel een vergelijkbaar goed afkomstig van derden. De geldende bedragen per Wattpiek worden berekend op het moment dat de klant Ecotecworld Nederland BV schriftelijk heeft geïnformeerd over het defect en haar of zijn beroep op garantie.

 1. Alleen directe schade aan de door Ecotecworld Nederland BV geleverde producten en materialen komen voor vergoeding in aanmerking. De kosten die betrekking hebben op het herstel van de schade zijn uitgesloten van vergoeding. Daaronder vallen, doch niet bij uitsluiting de volgende kosten: voorrijkosten en arbeidsuren.
 2. Kleurverschillen in zonnepanelen vallen niet onder garantie en komen derhalve ook niet voor vergoeding/herstel in aanmerking.

 

Artikel 10: Levering door derde-toeleverancier

 

 1. Ecotecworld Nederland B.V. is bevoegd om gebruik te maken van door Ecotecworld Nederland B.V. aan te wijzen derden. Bij de keuze van de derden zal Ecotecworld Nederland B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 

 1. De derden leveren de via Ecotecworld Nederland B.V. te betalen producten rechtstreeks aan koper. In geval van rechtstreekse leveringen aan koper blijft betaling van Ecotecworld Nederland B.V. plaatsvinden.

 

 1. Ecotecworld Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Ecotecworld Nederland B.V. zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

 

Artikel 11: Reclames op door Ecotecworld Nederland B.V. geleverde producten / emballage

 

 1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Ecotecworld Nederland B.V. geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

 

 1. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Ecotecworld Nederland B.V. te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Ecotecworld Nederland B.V. geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Ecotecworld Nederland B.V. slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Ecotecworld Nederland B.V. zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

 

 1. Indien de koper op één zending meerdere manco’s heeft, zal Ecotecworld Nederland B.V. de manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Ecotecworld Nederland B.V. door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.

 

 1. Vanuit het magazijn van Ecotecworld Nederland B.V. geleverde emballage wordt teruggenomen, mits gereedstaand in rolcontainers, gesorteerd naar soort, in originele fabrieksverpakking en op de door Ecotecworld Nederland B.V. aangegeven wijze. De definitieve creditering geschiedt aan de hand van de in het magazijn van Ecotecworld Nederland B.V. verrichte telling.

 

 1. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Ecotecworld Nederland B.V..

 

 1. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Ecotecworld Nederland B.V.. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in deugdelijk gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

 

 1. De klant (zowel particulier als B2B) heeft na aankoop van het artikel 14 dagen bedenktijd. Indien de klant vervolgens het artikel wenst te retourneren, binnen deze bedenktijd van 14 dagen, dan komen de verzendkosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 12: Overmacht

 

 1. Ecotecworld Nederland B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 

 1. Indien Ecotecworld Nederland B.V. door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Ecotecworld Nederland B.V. ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Ecotecworld Nederland B.V. het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

 

 1. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 13: Ontbinding

 

 1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ecotecworld Nederland B.V. gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Ecotecworld Nederland B.V. toekomende rechten.

 

 1. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Ecotecworld Nederland B.V. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Ecotecworld Nederland B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 1. Alle vorderingen van Ecotecworld Nederland B.V. zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) niet nakomt, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Ecotecworld Nederland B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In het geval van surseance van betaling of faillissement wordt(den) de overeenkomst(en) geacht te zijn ontbonden per datum van de surseance van betaling of het faillissement zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 

 1. Ecotecworld Nederland B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Ecotecworld Nederland B.V..

 

 1. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

 

 1. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Ecotecworld Nederland B.V. voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Ecotecworld Nederland B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 15: Overige verplichtingen van koper

 

 1. Koper is verplicht Ecotecworld Nederland B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

 

Artikel 16: Wijzigingen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Ecotecworld Nederland B.V. worden gewijzigd. Deze wijzigingen gelden eerst jegens koper na ommekomst van een termijn van 30 dagen nadat koper schriftelijk in kennis is gesteld van de wijziging(en). Binnen deze periode heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens verplichtingen tot schadevergoeding jegens Ecotecworld Nederland B.V. uit hoofde van en ten gevolge van diens ontbinding.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op de overeenkomsten tussen Ecotecworld Nederland B.V. en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen tussen Ecotecworld Nederland B.V. en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Ecotecworld Nederland B.V. of, zulks ter keuze van Ecotecworld Nederland B.V., aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.