Dataprivacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief.

Facebook plug-ins (Vind ik leuk knop)

Onze pagina’s bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit uw Facebook-account.

Recht op informatie, verwijdering, afscherming

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Tegenspraak reclame-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De operatoren van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Google Kaarten

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden.
De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”.

uitlatingen

Wanneer bezoekers commentaar op de website schrijven, verzamelen we ook de informatie die wordt weergegeven in het commentaarformulier, het IP-adres van de bezoeker en de user agent string (die de browser identificeert) om spam te helpen detecteren.

Een geanonimiseerde string (ook wel hash genoemd) kan vanuit uw e-mailadres worden aangemaakt en naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de dienst Gravatar vindt u hier: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw commentaar is gedeeld, zal uw profielfoto publiek zichtbaar zijn in de context van uw commentaar.

procesvloeistoffen en -gassen

Als u een geregistreerde gebruiker bent en foto’s uploadt naar deze website, moet u het uploaden van foto’s met een EXIF GPS-locatie vermijden. Bezoekers van deze website kunnen foto’s downloaden die op deze website zijn opgeslagen en hun locatiegegevens opvragen.

cookies

Als u een commentaar op onze website schrijft, kan dit uw toestemming zijn om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Dit is een handige functie, zodat u niet al deze gegevens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een ander commentaar schrijft. Deze cookies worden één jaar bewaard.

Als u een account hebt en inlogt op deze website, stellen we een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we een aantal cookies instellen om uw inloggegevens op te slaan en opties weer te geven. Logincookies verlopen na twee dagen en cookies voor de weergaveopties verlopen na één jaar. Als u bij de registratie “Blijf aangemeld” selecteert, wordt uw registratie twee weken bewaard. Uitloggen uit uw account verwijdert de inlogcookies.

Wanneer u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verwijst alleen naar de artikel ID van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. De cookie verloopt na één dag.

Geïntegreerde inhoud van andere websites

Bijdragen op deze website kunnen embedded content bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, bijdragen, etc.). Ingebedde content van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingservices van derden inbouwen en uw interactie met die ingebedde content vastleggen, inclusief uw interactie met de ingebedde content als u een account hebt en op deze website bent ingelogd.

analytische diensten

Hoe lang we uw gegevens opslaan

Wanneer u een commentaar schrijft, wordt het voor onbepaalde tijd opgeslagen, inclusief metadata. Op deze manier kunnen we automatisch follow-up commentaren herkennen en delen in plaats van ze in een matigingswachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofielen. Alle gebruikers kunnen te allen tijde hun persoonlijke gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). Website-beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Als u een account hebt op deze website of schriftelijke opmerkingen hebt, kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te exporteren, inclusief de gegevens die u ons hebt verstrekt. Bovendien kunt u verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Dit geldt niet voor de gegevens die we om administratieve, juridische of veiligheidsredenen moeten bewaren.

Waar wij uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden onderzocht door een geautomatiseerde spamopsporingsdienst.

serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

Browsertype/ browserversie
besturingssysteem
verwijzer URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het server verzoek
Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen van een onrechtmatig gebruik vernemen.

Bron: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this data protection declaration. The use of our website is generally possible without providing personal data. As far as on our sides personal data (for example name, address or e-mail addresses) are raised, this takes place, as far as possible, always on voluntary basis. This data will not be passed on to third parties without your express consent. We would like to point out that data transmission over the Internet (e.g. communication by e-mail) can have security gaps. A complete protection of data against access by third parties is not possible.

contact form

If you send us enquiries using the contact form, your details from the enquiry form, including the contact data you provided there, will be stored for the purpose of processing the enquiry and in the event of follow-up questions. We will not pass on this data without your consent.

newsletter data

If you would like to subscribe to the newsletter offered on the website, we require an e-mail address from you as well as information that allows us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and that you agree to receive the newsletter. Further data will not be collected. We use these data exclusively for the dispatch of the requested information and do not pass them on to third parties. You can revoke your consent to the storage of the data, the e-mail address and its use for sending the newsletter at any time, for example via the “unsubscribe” link in the newsletter.

Facebook plugins (Like button)

Our pages include plugins from the social network Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. You can recognize the Facebook plugins by the Facebook logo or the “Like” button on our page. An overview of the Facebook plugins can be found here: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. When you visit our pages, the plugin establishes a direct connection between your browser and the Facebook server. Facebook receives the information that you have visited our site with your IP address. If you click the Facebook “Like” button while logged into your Facebook account, you can link the contents of our pages on your Facebook profile. This allows Facebook to associate the visit to our pages with your user account. We would like to point out that, as the provider of the pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or of their use by Facebook. For more information, please see Facebook’s Privacy Policy at https://de-de.facebook.com/policy.php. If you do not want Facebook to associate your visit to our pages with your Facebook account, please log out of your Facebook account.

Right to information, deletion, blocking

You have the right to free information about your stored personal data, their origin and recipients and the purpose of data processing as well as a right to correction, blocking or deletion of these data at any time. You can contact us at any time at the address given in the imprint if you have any further questions on the subject of personal data.

Contradiction advertising mails

We herewith object to the use of contact data published within the scope of the imprint obligation to send unsolicited advertising and information material. The operators of these pages expressly reserve the right to take legal action in the event of unsolicited advertising information, such as spam e-mails.

Google Maps

By using this website, you consent to the collection, processing and use of the automatically collected data by Google Inc, its representatives and third parties.
The Google Maps Terms of Use can be found under “Google Maps Terms of Use”.

remarks

When visitors write comments on the website, we also collect the information displayed in the comment form, the visitor’s IP address and the user agent string (which identifies the browser) to help detect spam.

An anonymized string (also called a hash) can be created from your email address and sent to the Gravatar service to check if you are using it. You can find the privacy policy of the Gravatar service here: https://automattic.com/privacy/. After your comment has been shared, your profile picture will be publicly visible in the context of your comment.

process liquids and gases

If you are a registered user and upload photos to this website, you should avoid uploading photos with an EXIF GPS location. Visitors to this website may download photos stored on this website and extract their location information.

cookies

If you write a comment on our website, this may be your consent to store your name, e-mail address and website in cookies. This is a convenient feature so you don’t have to re-enter all this data when you write another comment. These cookies are stored for one year.

If you have an account and log in to this website, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and is discarded when you close your browser.

When you sign in, we will set some cookies to store your login information and display options. Login cookies expire after two days and cookies for the display options expire after one year. If you select “Stay signed in” when registering, your registration will be maintained for two weeks. Logging out of your account deletes the login cookies.

When you edit or publish an article, an additional cookie is stored in your browser. This cookie does not contain any personal data and only refers to the article ID of the article you have just edited. The cookie expires after one day.

Embedded content from other websites

Contributions on this website may contain embedded content (e.g. videos, images, contributions, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly as if the visitor had visited the other website.

These websites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking services and record your interaction with that embedded content, including your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to this website.

analytics services

How long we store your data

When you write a comment, it is saved indefinitely, including metadata. This way, we can automatically recognize and share follow-up comments instead of keeping them in a moderation queue.

For users who register on our website, we also store the personal information that they provide in their user profiles. All users can view, change or delete their personal information at any time (the user name cannot be changed). Website administrators can also view and modify this information.

What rights you have to your data

If you have an account on this website or have written comments, you can request an export of your personal data from us, including any data you have provided to us. In addition, you can request the deletion of all personal data that we have stored about you. This does not include the data that we have to keep for administrative, legal or security reasons.

Where we send your data

Visitor comments could be examined by an automated spam detection service.

server log files

The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. These are:

 • Browser type/ browser version
 • operating system used
 • referrer URL
 • Host name of the accessing computer
 • Time of the server request
  These data cannot be assigned to specific persons. These data are not combined with other data sources. We reserve the right to check these data subsequently if we become aware of concrete indications of an illegal use.

Source: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief.

Facebook plug-ins (Vind ik leuk knop)

Onze pagina’s bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit uw Facebook-account.

Recht op informatie, verwijdering, afscherming

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Tegenspraak reclame-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De operatoren van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Google Kaarten

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden.
De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”.

uitlatingen

Wanneer bezoekers commentaar op de website schrijven, verzamelen we ook de informatie die wordt weergegeven in het commentaarformulier, het IP-adres van de bezoeker en de user agent string (die de browser identificeert) om spam te helpen detecteren.

Een geanonimiseerde string (ook wel hash genoemd) kan vanuit uw e-mailadres worden aangemaakt en naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de dienst Gravatar vindt u hier: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw commentaar is gedeeld, zal uw profielfoto publiek zichtbaar zijn in de context van uw commentaar.

procesvloeistoffen en -gassen

Als u een geregistreerde gebruiker bent en foto’s uploadt naar deze website, moet u het uploaden van foto’s met een EXIF GPS-locatie vermijden. Bezoekers van deze website kunnen foto’s downloaden die op deze website zijn opgeslagen en hun locatiegegevens opvragen.

cookies

Als u een commentaar op onze website schrijft, kan dit uw toestemming zijn om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Dit is een handige functie, zodat u niet al deze gegevens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een ander commentaar schrijft. Deze cookies worden één jaar bewaard.

Als u een account hebt en inlogt op deze website, stellen we een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we een aantal cookies instellen om uw inloggegevens op te slaan en opties weer te geven. Logincookies verlopen na twee dagen en cookies voor de weergaveopties verlopen na één jaar. Als u bij de registratie “Blijf aangemeld” selecteert, wordt uw registratie twee weken bewaard. Uitloggen uit uw account verwijdert de inlogcookies.

Wanneer u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verwijst alleen naar de artikel ID van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. De cookie verloopt na één dag.

Geïntegreerde inhoud van andere websites

Bijdragen op deze website kunnen embedded content bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, bijdragen, etc.). Ingebedde content van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingservices van derden inbouwen en uw interactie met die ingebedde content vastleggen, inclusief uw interactie met de ingebedde content als u een account hebt en op deze website bent ingelogd.

analytische diensten

Hoe lang we uw gegevens opslaan

Wanneer u een commentaar schrijft, wordt het voor onbepaalde tijd opgeslagen, inclusief metadata. Op deze manier kunnen we automatisch follow-up commentaren herkennen en delen in plaats van ze in een matigingswachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofielen. Alle gebruikers kunnen te allen tijde hun persoonlijke gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). Website-beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Als u een account hebt op deze website of schriftelijke opmerkingen hebt, kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te exporteren, inclusief de gegevens die u ons hebt verstrekt. Bovendien kunt u verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Dit geldt niet voor de gegevens die we om administratieve, juridische of veiligheidsredenen moeten bewaren.

Waar wij uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden onderzocht door een geautomatiseerde spamopsporingsdienst.

serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

 • Browsertype/ browserversie
 • besturingssysteem
 • verwijzer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het server verzoek
  Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen van een onrechtmatig gebruik vernemen.

Bron: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html